Эмчилгээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, эмчилгээ нийлүүлэгч